สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน อัพเดทโดย
  งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุยสนาม Research to Market 2020 ระดับประเทศ - saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน - saran.he
   UPITI นำผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนสร้างความร่วมมือ วว. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร - saran.he
  นักวิจัย ม.พะเยาเเละผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยให้เเก่ครูเเละนักเรียน ในพื้นที่ จ.น่าน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านไร่ อ.ปัว จ.น่าน - saran.he
  สถาบันนวัตกรรมฯ “UPITI” ปั้นนิสิตสู่การเป็นสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรมชมรมนิสิตผู้ประกอบการ - saran.he
  (UPITI) ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวนิสิตอีกต่อไป - saran.he
  “UPITI” เตรียมเปิดรับสตาร์ทอัพเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้าบ่มเพาะธุรกิจกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - saran.he
  “UPITI” ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือปี 64 - saran.he
  “UPITI” โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ร่วมประชุมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษา (Education Transformative Change) เพื่อการพัฒนาคนสำหรับอนาคต - saran.he
  “UPITI” เปิดให้บริการศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน - saran.he
  “UPITI” จับมือกองบริหารงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแบบ one-stop-service - saran.he
  “UPITI” จับมือผู้นำองค์กรภาคเอกชนสร้างเครือข่ายหน่วยงานระดับประเทศเพื่อช่วยยกระดับนวัตกรรมอาหารจังหวัดพะเยา - saran.he
   “UPITI” เปิดให้บริการศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ - saran.he
   “UPITI” ผนึกกำลังทุกกลุ่มงาน จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ - saran.he
   น้อมนำ สานต่อ ศาสตร์พระราชา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้าวสร้างสุข - saran.he