สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

Innovation and Technology Transfer Institute : University of Phayao