สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) จัดโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เรื่องการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

     ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสียในสำนักงาน หมวดที่ 5 การจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรเป็นต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธม)

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2021-03-31 09:40:00