3.1 การใช้น้ำ
3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำ
ประกาศมาตการหรือแนวทางการใช้น้ำ
การปฎิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ
3.1.2 การจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลการใช้น้ำ
3.2 การใช้พลังงาน
3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้า
ประกาศมาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้า
แนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้า
3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
ร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้า
3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน
ประกาศมาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
การปฎิบัติตามมาตรการการใช้น้ำมัน
3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ
3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษ
ประกาศมาตรการแนวทางการใช้กระดาษ
แนวทางการใช้กระดาษ
3.3.2 การจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลการใช้กระดาษ
3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
ร้อยละของการใช้กระดาษเทียบเป้าหมาย
3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
ประกาศแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน
แนวทางการใช้หมึกพิมพ์