Banner : สถิติ การจัดการ Green Office

Video Content Green office UPITI

การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
การจัดการของเสีย
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
การจัดซื้อและจัดจ้าง
Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
  • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Green Office (เหรียญเงิน) โครงการสำนักงานสีเขียว Green office
  • “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
  • สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมสำนักงานสีเขียว “แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)"
  • “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • UPITI จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องการทำแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2022
  • สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) อบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
  • สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE
  • สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) ผนึกกำลังจัดกิจกรรม 5 ส.+ 2 ส. มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE