2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
แผนการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการสำนักงานสีเขียว วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2565
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ สำนักงานสีเขียว
ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการประเมินการฝึกอบรมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมฯ
ใบลงทะเบียนบุคลากร สถาบันนวัตกรรมฯ -1
ใบลงทะเบียนบุคลากร สถาบันนวัตกรรมฯ -2
ใบลงทะเบียนบุคลากร สถาบันนวัตกรรมฯ -3
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
ประวัติวิทยากร นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
ประวัติวิทยากร นางสาวงามนิจ อนุศาสนี
ประวัติวิทยากร นายสุรัตน์ เศษโพธิ์
ประวัติวิทยากร ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก
ประวัติวิทยากร ดร.เจษฏนันท์ เวียงนนท์
ประวัติวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
แผนการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันนวัตกรรมฯ ประจำปี 2565
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
การรณรงค์สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมและคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียว
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางดังนี้
แนวทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการปรับปรุงแก้ใข
ผู้รับผิดชอบมในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม