4.1 การจัดการของเสีย
มาตราการจัดการของเสียของสถาบันนวัตกรรมฯ
มาตราการจัดการของเสีย
4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
การจัดการของเสียของสถาบันนวัตกรรมฯ
รายงานการตรวจสอบจุดทิ้งขยะของสถาบันนวัตกรรมฯ
4.1.2 ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ หมายเหตุ ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ = (ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ X 100)/ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
กิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 3R ของสถาบันนวัตกรรมฯ
บันทึกปริมาณขยะของสถาบันนวัตกรรมฯ
รายงานเปรียบเทียบปริมาณขยะของสถาบันนวัตกรรมฯ
4.2 การจัดการน้ำเสีย
4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสถาบันนวัตกรรม และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้
การจัดการน้ำเสียของสถาบันนวัตกรรมฯ
ผลการตรวจคุณภาพน้ำของสถาบันนวัตกรรมฯ