6.1 การจัดซื้อสินค้า
6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ/จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 89
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
หนังสือขอความร่วมมือจัดในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม 2564
หนังสือขอความร่วมมือจัดในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม 2565
คู่มือแนะนำฉลากเขียว
6.1.1 (1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กระดาษถ่ายเอกสาร
ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
ซองเอกสาร
กาว
ปากกาไวท์บอร์ด
กล่องเก็บเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์
ตลับหมึก
น้ำยาล้างภาชนะ
กระดาษชำระ
เครื่องเรือนเหล็ก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น
ของที่ระลึก
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุ
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2564
รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565
รายละเอียดฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุ
1) วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2 การจัดจ้าง
6.2.1 การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สัญญาจ้างทำความสะอาด
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ร้านโทนเนอร์ เทคโนโลยี
ร้านน้ำอิงซาวด์
ร้านซี วาย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กีฟ ยู มอร์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลายพ้อย มัลติมีเดีย แอนด์ดีไซน์
6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
แบบประเมินประสิทธิภาพ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
แบบประเมินประสิทธิภาพ จ้างทำความสะอาด
แบบประเมินประสิทธิภาพ จ้างเหมาขนย้ายเครื่องมือและเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ
แบบประเมินประสิทธิภาพ จ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ UP INNOSHOP BY UPITI
แบบประเมินประสิทธิภาพ จ้างเครื่องเสียง
6.2.3 เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (แบบฟอร์ม)
บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2564
บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565