1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
ขอบเขต ที่ตั้ง ของสำนักงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ขอบเขตกิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
นโยบายการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
1.1.3 นโยบายสิ่งแวดล้อมและเจตจำนงของผู้บริหาร
1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564
แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2565
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี2565
ตารางวิเคราะห์ -ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม-ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิงแวดล้อม
ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
กฎกระทรวงว่าด้้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 2561
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 2548
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2548
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ. พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538
พระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้
ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)
1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
หัวหน้าคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office
หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อหัวหน้าหมวดการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 10 03 64
หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อหัวหน้าหมวดการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 20 10 64
หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อหัวหน้าหมวดการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 4 11 64
หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อหัวหน้าหมวดการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 10 6 65
หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อหัวหน้าหมวดการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 20 6 65
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
รายงานสรุปการประชุมผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ เพื่อทบทวนนโยบายสำนักงานสีเขียว 250165
อว 7339.01 1477 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 20 6 65
อว 739.01 1464 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 10 6 65
อว 7339.01 3165 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 4 11 64
อว 7339.01 3023 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 20 10 64
อว 7339.01 0549 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว 10 03 64