TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ
 • กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
  • ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

   

  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2564-06-07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2564-05-20

ราคากลางจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2021-05-11

ประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2021-05-17

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • คณะผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย โอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์"
 • UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 3 ทีม ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุย R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ร่วมกับคลัสเตอร์น่านอโกร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ.น่าน
 • UPITI ร่วมกับ NIA บูรณาการนักวิจัยหลายคณะมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.พะเยา ลงพื้นที่เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน.
 • ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ 10 ทีม ตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ระดับภาคเหนือ
 • “UPITI”คัดเลือกผู้ประกอบการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา