Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
  • UPITI จัดโครงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • UPITI เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech Transfer to Community)”
  • UPITI จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
  • UPITI จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าทุนท้องถิ่น
  • เรณูผัดไทย เส้นทางต้นตำรับแม่เรณูก้าวเข้าสู่ร้าน 7-eleven
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ “ศุภมาส” รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เชื่อมโยงนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล
  • ทีม MAHAMEK ม.พะเยา คว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน (Research to Market : R2M 2023)
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา