TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

saran.he - 2020-09-08 14:04:54

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

saran.he - 2020-07-21 15:32:52

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

saran.he - 2020-06-10 13:02:17

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

saran.he - 2020-04-03 10:10:24

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
  • “UPITI” ร่วมกับนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว
  • “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน
  • “UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
  • “UPITI” ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  • “UPITI” สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  • “UPITI” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • “UPITI” นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา