TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ
 • กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
  • ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

   

  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลอง ค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ

saran.he - 2022-09-28 14:33:23

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

saran.he - 2022-09-23 15:10:29

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

charunee.ma - 2022-07-26 15:16:53

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

charunee.ma - 2022-07-19 16:38:46

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T
 • UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
 • อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี
 • อธิการบดี ม.พะเยา เปิดกิจกรรมประลองปัญญา Eduthon โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
 • UPITI จัดกิจกรรม UP R2M Boot Camp ครั้งที่ 10
 • “UPITI” จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการแปรรูปผลไม้ด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ
 • “UPITI” ร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงราย
 • สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา