TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
  • สถาบันนวัตกรรมฯ (UPITI) จัดกิจกรรมอบรมสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE
  • Phayao Learnning City ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จ.บึงกาฬ
  • สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2)
  • สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 2)
  • สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP (ครั้งที่ 1)
  • โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ
  • “UPITI” ระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล
  • สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำแผนพัฒนาการวิจัยให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา