TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ
 • กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
  • ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

   

  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ

saran.he - 2022-05-10 09:28:18

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

charunee.ma - 2022-05-05 10:44:36

ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

charunee.ma - 2022-04-20 15:45:17

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล-สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยพะเยา

saran.he - 2022-03-18 16:28:45

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • “UPITI" จัดกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • “UPITI” จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”
 • ม.พะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)
 • “UPITI” จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทีม สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
 • “UPITI” จัดกิจกรรม UP STARTUP BOOT CAMP 2022 ภายใต้แผนงาน Startup Thailand League
 • “UPITI” คลินิกเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพในชุมชน
 • “UPITI” ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)
 • “UPITI" งานบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยตามวิถีภูมิปัญญา
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา