TH EN
Services

บริการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักวิจัย/ผู้ประกอบการ
 • กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

  • ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
  • ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
  • ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

   

  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

   

สถาบันนวัตกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ananya.mo - 2564-11-09

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2564-06-07

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและพัฒนามาตรฐานในการตรวจคุณภาพทางเคมีขั้นสูง โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มศักยภาพ เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อการส่งออกภาคเหนือตอนบน 2 (ขายก่อนปลูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2564-05-20

ราคากลางจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยสู่สากล ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก "เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กืทรอนิกส์ (e-bidding)

ananya.mo - 2021-05-11

Content Gallery

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ทั้งหมด
บริหาร
บริการวิชาการ
ผลิตบัณฑิต
ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • ม.พะเยา ลงสนาม Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 9
 • UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่2
 • UPITI จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตร ครั้งที่ 1
 • UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)
 • คณะผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย โอกาสที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับศาสตราจารย์"
 • UP SPACE คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 3 ทีม ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมลุย R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
Recommend entrepreneurs

แนะนำสถานประกอบการ

รู้จักสถานประกอบการและสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาให้มากขึ้น คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการใหม่กับเรา