5.1 อากาศในสำนักงาน
5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
แผนการบำรุงรักษา
การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ)
การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตรวจเช็คเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์)
การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมมลพิษทางอากาศ (ตรวจเช็คการทำความสะอาด)
การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร
5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ (การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่)
การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และการติดป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
มาตรการจัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ
5.2 แสงในสำนักงาน
5.3 เสียง
5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร สำนักงาน
มาตรการควบคุมมลพิษทางเสียง
กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ห้ามส่งเสียงดังในพื้นที่สำนักงาน
5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่น ๆ ในสำนักงาน ที่ส่งผลต่อพนักงาน
มาตรการการควบคุมมลพิษทางเสียง
5.4 ความน่าอยู่
5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้
แผนผังของสำนักงาน
แผนการดูแลพื้นที่สำนักงาน
5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่
แผนผังของสำนักงาน
5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
แนวทางการป้องกันและการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
การตรวจสอบสัตว์พาหะนำโรค
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
แผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
กิจกรรมอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและอัคคีภัยเบื้องต้น
รูปภาพการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เส้นทางหนีไฟ
5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
แผนฉุกเฉิน
5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
แผนผังสำนักงานแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง
การตรวจสอบถังดับเพลิง
ตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิงและสัญญานแจ้งเตือน