“UPITI” จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเมื่อวันที่ 19  กรกฏาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก” โดยวิทยากร ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในองค์กร สนับสนุนให้องค์กรตั้งเป้าหมายและจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2565 ต่อไป

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-07-19 09:56:00