สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง - charunee.ma
  คู่มือการรับบริการของศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ - charunee.ma
  คู่มือการดำเนินงาน แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - saran.he
  มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - charunee.ma
  หลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC 2566 - charunee.ma
  แบบข้อเสนอโครงการ UP Product การพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.07 บักทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.06 แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.05 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.03 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน - ภายในมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.02 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายในมหาวิทยาลัย - saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.01 ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือตอนบน-2-ฉบับเต็ม-ประจำปีงบประมาณ-2563 - saran.he
  UPITI-SID 63.12-ใบสำคัญรับเงิน - saran.he
  แนวปฏิบัติการขอใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง - charunee.ma
  แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - saran.he
  แบบรายงานอุบัติการณ์ศูนย์บริการเครื่องมือ - saran.he
  แบบฟอร์มยืมคืนครุภัณฑ์ - saran.he
  แบบฟอร์มใบแจ้งขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ - saran.he