TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คู่มือการดำเนินงาน แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2022-03-18 11:43:29 saran.he
  มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - 2021-03-19 19:44:43 charunee.ma
  หลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC 2565 - 2021-10-27 17:03:29 charunee.ma
  แบบข้อเสนอโครงการ UP Product การพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2021-12-15 11:27:18 charunee.ma
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.07 บักทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงาน - 2020-07-05 13:14:30 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.06 แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม - 2020-07-05 13:14:03 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.05 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน-ภายนอกมหาวิทยาลัย - 2020-07-05 13:13:04 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - 2020-07-05 13:12:40 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.04 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายนอกมหาวิทยาลัย - 2020-07-05 13:12:19 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.03 ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการและขอเบิกเงินสนับสนุน - ภายในมหาวิทยาลัย - 2020-07-05 13:11:50 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.02 ขออนุมัติดำเนินโครงการ-ภายในมหาวิทยาลัย - 2020-07-05 13:11:15 saran.he
  แบบฟอร์ม UPITI_SID 63.01 ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือตอนบน-2-ฉบับเต็ม-ประจำปีงบประมาณ-2563 - 2020-07-05 13:10:39 saran.he
  UPITI-SID 63.12-ใบสำคัญรับเงิน - 2020-07-05 13:10:07 saran.he
  แนวปฏิบัติการขอใช้บริการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง - 2020-05-15 17:58:34 charunee.ma
  แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - 2020-05-15 13:51:10 saran.he
  แบบรายงานอุบัติการณ์ศูนย์บริการเครื่องมือ - 2020-01-06 16:17:05 saran.he
  แบบฟอร์มยืมคืนครุภัณฑ์ - 2020-01-06 16:16:29 saran.he
  แบบฟอร์มใบแจ้งขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ - 2020-01-06 16:16:10 saran.he
  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์วัสดุสารเคมี - 2020-01-06 16:15:48 saran.he
  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ SEM - 2020-01-06 16:15:10 saran.he