สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 - charunee.ma
  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน - charunee.ma
  แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - charunee.ma
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2567 - saran.he
  ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ.2567 - charunee.ma
  คู่มือ-บ่มเพาะ - charunee.ma
  คู่มือ-Service - charunee.ma
  คู่มือ-IRTC - charunee.ma
  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 - charunee.ma
  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 - charunee.ma
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2567-2571 - charunee.ma
  แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (Routine to Research) - charunee.ma
  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) Proposal) - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - charunee.ma
  แบบกรอกข้อมูลประวัติผู้สมัครบุคลากรดีเด่น - saran.he
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - charunee.ma
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma