TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยพะเยา 
Innovation and Technology Transfer Instituteวิสัยทัศน์

          ส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศ

พันธกิจ
          ผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ เป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

หลักการและเหตุผล
          สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 โดยผลักดันให้สถาบันศึกษาปรับตัวอย่างก้าวกระโดด ผลิตกำลังคนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เปลี่ยนกระบวนทัศน์และโมเดลการขับเคลื่อนประเทศ (game changing) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้อง ให้ความสำคัญกับแนวนโยบายดังกล่าว
          เพื่อให้ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวนั้น ในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 และจัดทำนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาและการบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่สามารถรองรับทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ควบรวมหน่วยงาน 6 ศูนย์ ที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย