บริการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยพะเยา 

❖ กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม


- ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา