สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน อัพเดทโดย
  แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (Routine to Research) - charunee.ma
  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) Proposal) - charunee.ma
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - charunee.ma
  แบบกรอกข้อมูลประวัติผู้สมัครบุคลากรดีเด่น - saran.he
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายบริการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 - charunee.ma
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 - charunee.ma
  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน - charunee.ma
  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - charunee.ma
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - charunee.ma
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts - charunee.ma
  ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน - charunee.ma
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - charunee.ma
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน - charunee.ma
  คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง - charunee.ma