TH EN

หัวหน้างานปฏิบัติการหัวหน้างานวิชาการสัตวแพทย์วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองนักวิจัย


หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์ในโครงการ
นักวิจัยในโครงการผู้ประสานงานโครงการ