TH EN

วิสัยทัศน์ 
"หน่วยงานที่เป็นข้อต่อในการประสานงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และสังคม" 

พันธกิจ 

ศูนย์ ABCreative มหาวิทยาลัยพะเยามีหน้าที่หลักในการให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่และสังคม โดยมีพันธกิจ ดังต่อไปนี้

  1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาโจทย์วิจัย และโครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดพะเยา
  2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยาให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยเครือข่าย
  3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยพะเยา
  4. สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา
  5. จัดกิจกรรม เวทีและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เวทีที่สร้างความรู้และบรรยากาศวิชาการเพื่อการวิจัย
  6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดพะเยา  

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา
  2. เพื่อให้ได้งานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เกิดผลกระทบในแนวกว้างแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  3. เพื่อพัฒนาระบบงานในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนา นักจัดการการวิจัยของมหาวิทยาลัยและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่จะช่วยในการสร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการและนักพัฒนาในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง