TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลอง ค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ - 2022-09-28 14:33:23 saran.he
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - 2022-09-23 15:10:29 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - 2022-07-26 15:16:53 charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - 2022-07-19 16:38:46 charunee.ma
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายบริการ ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 2022-07-18 16:38:52 charunee.ma
  ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล-สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-03-18 16:28:45 saran.he
  ประกาศเรื่องมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2021-09-15 10:24:00 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - 2021-09-07 09:45:33 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - 2021-09-07 09:41:43 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล - 2021-08-19 10:16:11 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - 2021-05-13 09:55:39 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2021-04-21 09:53:46 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - 2021-03-19 09:55:04 saran.he