TH EN

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2022-05-10 09:28:18 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - 2022-05-05 10:44:36 charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - 2022-04-20 15:45:17 charunee.ma
  ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล-สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-03-18 16:28:45 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - 2022-03-17 18:16:43 charunee.ma
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว - 2022-01-01 12:44:53 charunee.ma
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว - 2021-12-20 16:28:14 charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2021-12-05 16:00:42 saran.he
  เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ ประจำปี 2565 (รอบ 1) - 2021-11-04 16:22:07 charunee.ma
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (รอบ 1) - 2021-11-01 14:26:30 saran.he
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ สังกัด สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-09-27 12:06:50 charunee.ma
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว - 2021-09-17 16:26:06 saran.he
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว - 2021-09-17 16:23:30 saran.he
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมฯ - 2021-09-15 10:24:50 saran.he
  ประกาศเรื่องมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2021-09-15 10:24:00 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - 2021-09-07 09:45:33 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - 2021-09-07 09:41:43 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล - 2021-08-19 10:16:11 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - 2021-05-13 09:55:39 saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - 2021-04-21 09:53:46 saran.he