สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี :
มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน อัพเดทโดย
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี - charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - charunee.ma
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลอง ค่าบริการเครื่องมือ และค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ - saran.he
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - charunee.ma
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี - charunee.ma
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายบริการ ของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - charunee.ma
  ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล-สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยพะเยา - saran.he
  ประกาศเรื่องมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการสถาบัน - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการของสถาบันฯ - saran.he
  ประกาศสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ - saran.he