TH EN

“UPITI วางแผนบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง”เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมฯ เข้าหารือและร่วมวางแผนการบ่มเพาะธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อเป็นการวางแนวทางและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ซึ่ง คุณพิพัฒน์ เตจ๊ะน้อย เจ้าของกิจการฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการรับบริการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 3 ปี

ภาพ: นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-07-03 16:39:22