TH EN

UPITI ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการฯ โดย UPITI ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน และการบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชนในพื้นที่ อาทิเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทดสอบอาหารและสมุนไพร การทดสอบระดับเซลล์และสัตว์ทดลอง โดยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-07-17 09:22:12