TH EN

“UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม โดย ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการยกระดับการให้บริการและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการจัดเตรียมความพร้อมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ESPReL ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting) การบรรยาย 4 หัวข้อ เกี่ยวกับความสำคัญของมาตรฐาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยระบบประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และแนวทางการลดการเกิดของเสียอันตรายด้วยหลักการ 4R, การบริหารจัดการความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอุบัติการในห้องปฏิบัติการ, การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางกายภาพ และการทำแผนการบริหารจัดการ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-07-24 11:33:15