TH EN

“UPITI” สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตร จ.พะเยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ครั้งที่ 1)” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคุณวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 2 บรรยายหัวข้อการพัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยฯ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา และประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอสเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2563 ศูนย์บริการเครี่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม“สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ครั้งที่ 2)” ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) , ผศ.น.สพ. สมชาติ ธนะ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ (P8) มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-07-31 11:20:24