TH EN

ม.พะเยา ครูพะเยา-เชียงราย และบมจ.ธนาคารกสิกร ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมเป็นภาคีการศึกษา ณ จ.น่าน เเละอบรมรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นักวิจัยโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาภายใต้สังกัดสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร นายธนปริญ สำเริง เเละทีมนักการศึกษาส่วนกลาง รศ.ดร.สุธีระ ประเสริรฐสรรพ์เเละคณะ ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เเละเขต37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์เเละผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเเลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อนำไปสู่การสร้างภาคเครือข่ายทางการศึกษา เเละการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้เเนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา (โครงงานฐานวิจัย RBL) โดยมีครูตัวเเทนจาก รร.เเม่ใจ จ.พะเยา เเละ รร.ดำรงฯ จ.เชียงรายมาร่วมให้ข้อมูล เเละเล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่มาตามเเนวทางเพาะพันธุ์ปัญญา ในภาคบ่าย ดร.อภัสรินทร์ ขณะรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมหันต์ (Big Data) ได้ร่วมประชุมกับทีมศึกษานิเทศก์เรื่องการใช้ข้อมูลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

เเละในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอน IS ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนสา อ.สา จ.น่าน ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อรับใช้ชุมชนตามเเนวคิดของ ม.พะเยาที่มีภารกิจรับใช้ชุมชนเเละบริการวิชาการ

ทั้งนี้ โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทยตามเเนวคิด เพาะพันธุ์ปัญญาโดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-08-05 11:30:35