TH EN

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมมอบนโยบาย ขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom

 การประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาคและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ รวม 16 มหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

 ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมดำเนินงานในการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสร้าง startup และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ ภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หรือ NSP ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวตอกย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชิงสังคม ที่จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน ในภาพรวมของประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-08-20 10:16:26