TH EN

"UPITI" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมนำเสนอบทความ ภายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่2 SPA P2P 2020วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งนายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจฯ นำเสนอบทความในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพและบทบาทนักบ่มเพาะธุรกิจต่อการให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม นำเสนอบทความในหัวข้อ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานจริงที่ผ่านมาของแต่ละมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อนำกลับไปพัฒนาการประสานงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาคและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาครวม 16 มหาวิทยาลัย ส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอทั้งหมด 16 บทความ และกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-08-20 17:59:26