TH EN

ม.พะเยา จัดเวทีระดมความคิด “ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา”เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ ด้านการมองภาพอนาคตจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) พื้นที่จังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “The Future of Living in Phayao 2030” โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองต่ออนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา ต่อด้วยกิจกรรมการมองภาพเปรียบเปรยเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเกี่ยวกับอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่สมกันสร้างฉากทัศน์มองอนาคตที่เป็นไปได้ของการใช้ชีวิตในจังหวัดพะเยา และร่วมกันค้นหาฉากทัศน์แบบไหนที่เป็นไปได้ที่สุดของพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในจังหวัดพะเยาหลายแห่ง ได้แก่ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา 2.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 4.มณฑลทหารบกที่ 34 5.เทศบาลตำบลแม่กา 6.เทศบาลตำบลเชียงคำ 7.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 8.สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา 9.เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา 10.เครือข่ายสิทธิแรงงานสตรีพะเยา 11.บ้านดินคำปู้จู้ 12.ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตพะเยา 13.กลุ่มผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ 14.กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา 15.สถาบันปวงพญาพยาว 15.อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันออกแบบภาพอนาคต และกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight)เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การวางแผนนวัตกรรมด้านสังคมต่อไปในอนาคต

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่/เวลา : 2020-08-31 09:17:13