TH EN

8th Research to Market : R2M University of Phayaoวันที่ 19 กันยายน 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตจากหลากหลายสาขาวิชาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานิสิตทั้งหมด 80 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม UP R2M Boot Camp 2020 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และเป็นพื้นที่ ๆ จะเปิดโอกาสให้นิสิตรวมทีมกันก่อนการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียกันทั้งหมด 8 ทีม โดยการตัดสินได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้มากไปด้วยประสบการณ์ได้แก่ 1.ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2.คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พะเยา จำกัด 3.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

            โดยผลการตัดสิน 3 ทีมที่จะได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้รับเงินรางวัลสำหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ทีม CHECK IT (ชุดสกัด DNA)

1.นายรัตพล จอมแปง             คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.นางสาวพรนภา สมศรี           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 

ทีม Crispy Okra (ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา)

1.นายภาณุวัฒน์ กลิ่นหอม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2.นายเกียรติศักดิ์ ใจชุ่ม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นางสาววานิชชา อินสุก   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นางสาวอริญชยา วัฒนศัพท์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

5.นายศุภกฤษ นวลจีน   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.คุณากร ขัติศรี   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม Evoligence (การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น)

1.นางสาวพลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.นายพีรณัฐ มูลรัตน์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายพันกร จันทรส   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์

 

รางวัลชมเชยร่วมจำนวน 5 ทีม ได้แก่

ทีม UP.ICDS (ระบบตรวจจับรถยนต์อัจฉริยะ)

1.นายภานุวัตร สุทธิวงศ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.นายปฏิภาณ อุดด้วง   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายภงส์ภิฉัตร สุเมธะ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.นายนนทกร นามผาญ   คณะวิทยาศาสตร์

5.นายธัญวิทย์ ดวงแสง   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด   คณะวิทยาศาสตร์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ทีม AG – Food Safety (ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งผง)

1.นางสาวกนกวรรณ ชัยชาญ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2.นางสาวเยาวลักษณ พันธุกลิ่นแกว   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นายณัฐพงศ แซหลิ่ม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นายเกรียงไกร บุญรวม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ยุพารัตน โพธิเศษ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม Agri – Food Safety (ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งบดเสริมโปรตีน)

1.นางสาวไพลิน กงชาติ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2.นางสาวนันทนา จันทรตะมา   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นางสาวธนพร ไกรยุทธ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นางสาวสุพรรษา บุญหลา   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ยุพารัตน โพธิเศษ   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม MEAT HIGH TECH (การจำแนกคุณภาพเนื้อวัวด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์บนสมาร์ทโฟน)

1.นายสิริชัย เบ็ญจมาคม   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.นายณัฐนันท์ แก้วหน่อเมือง   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นางสาวสุภลักษณ์ ไชยสงค์   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นางสาวอโนชา ปันโตน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม Vgistic (การพัฒนาแพลตฟอร์มการขนส่งสำหรับกระจายสินค้าเกษตร)

1.นายธนภูมิ เกิดแย้ม   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.นายจักรภัทร มินทะนา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายนัครินทร์ เทพิน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.นางสาวสุมณทิพย์ มงคลการ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพ: นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-09-19 16:59:55