TH EN

“UPITI” จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมจังหวัดพะเยาอย่างแท้จริง เกิดการพัฒนาชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งจังหวัดพะเยา โดยคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และชุมชนในจังหวัดพะเยาเอง โดยผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวอัญชลีเทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมในเวทีดังกล่าวฯ

ภาพ: นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-09-24 10:12:56