TH EN

“UPITI” ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”วันที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ในการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) และแนวทาง มาตรการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชดำริ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีทีมนักวิจัยจากคณะต่างๆ ได้ลงพื้นที่และทำงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นในหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือ บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นต้น

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-09-25 16:50:02