“UPITI” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “การทำตุ๊กตาและของที่ระลึก” แก่ผู้สนใจจาก 5 หมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นออกสู่สากล นำโดยหัวหน้าโครงการวิจัย อ.ปณิธาน ประมูล และได้รับเกียรติจากคุณยุทธนา บุญประคอง จากพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ภาพ: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) วันที่/เวลา : 2020-09-28 10:11:24