TH EN

“UPITI” ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งตรวจมายังห้องปฎิบัติการศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (SIPQC) เพื่อรับบริการตรวจสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในตัวอย่างผักและผลไม้ โดยเครื่อง gas chromatography ทั้งหมด 11 ตัวอย่าง เพื่อนำผลในการตรวจสอบไปพัฒนาระบบผลิตให้ได้มาตรฐานการเกษตรและตรวจนับจุลินทรย์ก่อโรค S. aureus, E. coli และTotal coliform bacteria ในตัวอย่างพืชผลไม้ที่รับประทานสด ด้วยเครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ TEMPO ภายใต้การดูแลจากนักวิทยาศาสตร์ประจำแลบศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ภาพ: ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วันที่/เวลา : 2020-09-28 10:47:18