TH EN

“UPITI” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสับปะรด” ผลการดำเนินงานปี 2563ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) จัดประชุม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563" ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) เป็นประธานในที่ประชุม และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการ "การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมโครงการดังกล่าวโดยมี ผศ. น.สพ. สมชาติ ธนะ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ

ภาพ: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม วันที่/เวลา : 2020-10-03 09:32:58