TH EN

“UPITI” ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาไปจัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ได้พัฒนาด้าน วทน. ผ่านมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ภาคเหนือ และเพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้าน วทน. สู่ความยั่งยืนด้านธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ

ภาพ: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม วันที่/เวลา : 2020-10-03 09:35:28