TH EN

มหาวิทยาลัยพะเยา รับนโยบาย อว. “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เร่งขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัดศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มอบนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” ให้กับผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้ง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา (UBI) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่าย อว. ที่เป็นสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการดำเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัด ให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหา สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหา อุปสรรค รวมทั้งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมรับมอบนโยบายครั้งนี้มีผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-03 11:55:31