ทีมนิสิต UP R2M เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พาทีมนิสิต R2M ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp 8th ภาคเหนือ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยภายในกิจกรรมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแชร์ประสบการณ์ในการต่อยอดงานวิจัยจากการแข่งขัน R2M สู่การต่อยอดเป็นธุรกิจจริง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และการทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ โดยทีมนิสิต R2M ม.พะเยา ทั้ง 3 ทีม มีคิวลงสนามการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมนิสิตทั้ง 3 ทีม ในการนำผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 8th Research to Market ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพ

ทีม CHECK IT (ชุดสกัด DNA)

1.นายรัตพล จอมแปง             คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

3.นางสาวพรนภา สมศรี           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์        

 

ทีม Crispy Okra (ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา)

1.นายภาณุวัฒน์ กลิ่นหอม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2.นายเกียรติศักดิ์ ใจชุ่ม   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นางสาววานิชชา อินสุก   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นางสาวอริญชยา วัฒนศัพท์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

5.นายศุภกฤษ นวลจีน   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.คุณากร ขัติศรี   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม Evoligence (การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น)

1.นางสาวพลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

2.นายพีรณัฐ มูลรัตน์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายพันกร จันทรส   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์

ภาพ: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-10-05 16:12:30