TH EN

“UPITI” นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดยนางสาวมะซะมิ มิตซูฮาชิ นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยคนพิการบ้านเจน หมู่ 8 ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล นางสาวณัฐวิกา ถาลี นายชลสิทธิ์ วระชินา และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายภูวมินทร์ ใจหลวงคำ นายพชรพล กูแบ่ง  และ นายศุภกร พวงพิพัฒน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้าให้กับกลุ่ม ทั้งนี้มีอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-06 12:51:25