TH EN

“UPITI” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ และกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.กาญจนา เข่งคุ้ม อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการให้บริการงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนต่อไปในอนาคต

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-08 09:59:18