TH EN

“UPITI” สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ร่วมกับศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างทางการเกษตรจากกระบวนการผลิตพืช ในพืชผักและผลไม้ พร้อมการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-14 10:04:59