TH EN

“UPITI” ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมโดยนางสาวชนากานต์ อินตุ้ย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล นางสาวณัฐวิกา ถาลี นายชลสิทธิ์ วระชินา และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน , นายศิริมงคล ประสมทรัพย์ , นายพิทยุตม์ สุวรรณชาติ นายจรัสพงศ์ ปัญญาไชย , นายวาเพชร สมบัติปัน , นายชัชวาลย์ นวลศรี , นายณัฐกรเจนิพัทธิ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการตลาดออนไลน์ และการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ ทั้งนี้มี อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-14 10:06:40