TH EN

“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมโดยนายอัษฎา สนองผัน นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาใบบัวกว๊านพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวพีรยาภรณ์ ไชยกูล นางสาวณัฐวิกา ถาลี นายชลสิทธิ์ วระชินา และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายสุพวัฒน์ กัตปะ , นายปุณณวิช ไชยสถาน , นายภานุพัฒน์ มีษา , นายชวิศ ตันกุล , นายพชร จันทร์กระจ่าง , นางสาวพีรกานต์ หาญจริง , นางสาวอภิชญา ชลสินธุ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการตลาดออนไลน์ และการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชงร้อนจากใบหลวง ทั้งนี้มี อาจารย์คณิสส์  คณิสราพรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-16 11:13:57