TH EN

“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณปริยาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 ลงพื้นที่ติดตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ โดย อาจารย์ชาญชัย พรมมิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวณัฐมน แสงศรีจันทร์ , นางสาวเจนจิรา ลำไยงาม , นางสาวพรนัชชา บัวเบิกบาน , นางสาวจุฬารัตน์ คุมสุสี , นางสาวพรพิไล ปันศรี, นางสาวอโรชา แซ่คอ , นางสาวธนัญญา ทากอง ทั้งนี้ยังให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ การเพิ่มช่องทางการขายและการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ พร้อมการจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มฯและลูกค้าเป้าหมาย สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-16 11:15:31