“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล หัวหน้าโครงการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ นายรังสิมันต์ แก้วเสือ , นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ , นางสาวอภิชญา ไชยขันธ์ , นางสาวชลันธร  กาฬจันโท , นายศรันยพงศ์ เครือจินจ๋อย , นางสาวพัณณิตา เขียวใจ , นางสาวพัชนิดา ชัยยา โดยมี ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 12 ฐาน) และการพัฒนาการออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดผ่านการสื่อสารสื่อใหม่ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-16 15:29:00