TH EN

“UPITI” ร่วมกับนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.รณกร สร้อยนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมขอมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost Up)

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-16 15:30:03