“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ หัวหน้าโครงการ กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นำทีมโดย นายภคนันท์ จันอักษร นายนาวิน เพียรเกตุกิจ นายรัตพล จอมแปง นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม พร้อมทั้งการบรรยาย ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" ณ บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-26 13:18:45