“UPITI” ร่วมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปปลานิลฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน โดยเข้ามาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Design Branding Marketing การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับกลุ่มแปรรูปปลานิล ณ สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-10-27 09:40:23