TH EN

"UPITI ร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะฯ ได้ร่วมกันเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่ทางจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนพัฒนา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันให้ความรู้เพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวคิดในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นต่อไป ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล ปีที่ 2 ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-11-16 10:15:36