TH EN

“UPITI” จัดอบรมเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ” โดยวิทยากร ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ประกอบการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นจำนวนมาก

โดย กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ” ซึ่งแผนธุรกิจหรือ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนธุรกิจนั้นถือว่าเป็นข้อมูลที่จะสื่อถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ภาพ: ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม วันที่/เวลา : 2020-11-17 12:18:30