TH EN

“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ นายรังสิมันต์ แก้วเสือ , นางสาวนิชดา กระจ่างพิศ , นางสาวอภิชญา ไชยขันธ์ , นางสาวชลันธร  กาฬจันโท , นายศรันยพงศ์ เครือจินจ๋อย , นางสาวพัณณิตา เขียวใจ , นางสาวพัชนิดา ชัยยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมจากใบเสลาดำ ณ ชุมชนบ้านบัว  ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของการใช้สารสกัดจากธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและปลอดภัย

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่/เวลา : 2020-11-24 16:28:02